Arengada

  • Bròquil i arengada, menjar que a tots agrada
  • De dues arengades, la llençada fa més profit que la menjada
  • Les arengades són agulles d'enfilar vi (exciten la set)
  • Val més una arengada damunt del pa que un colom a volar
  • Val més arengades amb amor que pollastre amb dolor (en rlació amb el matrimoni, és millor amb amor que amb diners)