Cigrons

  • De cigró a cigró hi ha de poder jeure un moltó
  • El bon cigró, arrugat i gros, amb cara de vella i cul de fornera
  • El cigró, per ser gustós, ha de tenir la cara vella i el cul gros
  • La mongeta i el cigró van tenir aquesta raó: diu el cigró "Jo sóc el millor"; diu la mongeta "Jo, la més tendreta"
  • Per un cigró no deixa de coure's l'olla