Rave

  • Bo seria el rave si ell mateix es païa
  • El rave fa coratge